Rättsstödsfonden SRSF (<till startsidan)

LÄNKAR OCH BOKTIPS

 

 


LÄNKAR TILL ANDRA
WEBBSIDOR PÅ OMRÅDET
samt några Boktips

Huruvida webbplatserna är relevanta, sakliga och tillräckligt kvalitativa får användarna själva avgöra

ÖVERBRYGGANDE UPPLYSNING
Bertil Burström 2005

 

MYNDIGHETER, OFFENTLIGA INSTITUTIONER
REGERINGEN (Aktuella politiska propositioner och beslut)
JUSTITIEDEPARTEMENTET (Departementet för lag och rätt, rättsvårdande myndigheter, utredningar om ny lagstiftning samt god rättsutveckling)
UTRIKESDEPARTEMENTET (Handlägger Sveriges utrikesärenden samt rättsfrågor vid EU-domstolen i Bryssel och i Europadomstolen i Strasbourg)
SVERIGES RIKSDAG (Promemorior, propositioner, betänkanden och svenska författningar)
LAGRÅDET (Yttranden om nya lagförslag mm)
HÖGSTA DOMSTOLEN (Rättsliga avgöranden från HD)

DOMSTOLSVERKET (Ansvarig myndighet för Sveriges domstolsväsen och dess anställda)

SVERIGES DOMSTOLAR (Här finns uppgifter om alla Sveriges domstolar)
ÅKLAGARMYNDIGHETEN (Hemsida för den yrkesgrupp som för samhällets och brottsoffrets talan i brottmål)
EKOBROTTSMYNDIGHETEN (Handlägger alla brott av ekonomisk natur tillsammans med specialpoliser och ekobrottsåklagare)
KRIMINALVÅRDEN (Kriminalvårdsverket)
BROTTSOFFERMYNDIGHETEN (Myndighet i Umeå med uppgift att stödja brottsoffer i skadeståndsfrågor m m)

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET - BRÅ (Huvuduppgift att främja brottsförebyggande arbete genom forskning och information)

JUSTITIEOMBUDSMANNEN - JO (Riksdagens ombudsmän och allmänhetens kontrollorgan över myndigheters och tjänstemännens handläggning)
JUSTITIEKANSLERN - JK ("Statens advokat" med övergripande kontroll av systematiska myndighetsfel och Sveriges Advokatsamfund)
STATENS ANSVARSNÄMND (Prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt anställda i högre befattningar. Verkschefer, domare, åklagare och professorer m fl hör till denna krets)
POLISEN (Sveriges polismyndighet med rikspolisstyrelsen)
RÄTTSHJÄLPSMYNDIGHETEN (Myndighet i Sundsvall som handlägger ekonomiskt stöd för rättssökande)
BROTTSOFFERPORTALEN (Här finns aktuell lättillgänglig information om bland annat rättsprocessen och ersättningsmöjligheter till brottsoffer)
ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN (ARN - bedömer enskilda konsumentärenden kostnadsfritt, dock ej klagomål mot advokat)
KONSUMENTOMBUDSMANNEN (KO - Hjälper till och ger råd i konsumentfrågor)
BARNOMBUDSMANNEN (BO - Hjälper och tar parti för barnen i vårt samhälle)
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (Svenska regeringens webbsida om mänskliga rättigheter och internationella domstolar)
VERVA (Verket för förvaltningsutveckling skall borga för rättssäkerhet och demokrati samt enhetlig sökning inom förvaltningsrätten)
VETENSKAPSRÅDET (Statlig myndighet som utvecklar och finansierar grundforskning inom alla vetenskapsområden. Arbetar med forskningsfinansiering, strategi och analys samt forskningsinformation. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.)
ICC - INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION (Svenska avdelningen för ett internationellt skiljedomsinstitut för handelstvister)
EUROPEISK E-JURIDIKPORTAL (hitta aktuell europeisk rättslig information på samtliga EU-språk)
EU-OMBUDSMANNEN (Europeiska ombudsmannen undersöker klagomål om administrativa missförhållanden inom EU:s institutioner och organ)
EUROPADOMSTOLEN (ECHR - European Court of Human Rights, Strasbourg. Domstol för grundläggande mänskliga rättigheter i Europa)

EXEMPEL PÅ ANMÄLAN - Komplett ifyllt klagoformulär på svenska till ECHR (PDF-fil på 112 kB)

YRKESFÖRBUND INOM RÄTTSVÄSENDET
DOMARFÖRBUNDET (Yrkesförbund med uppgift att bl a värna om domarnas och domstolarnas självständighet)
NÄMNDEMÄNNENS RIKSFÖRBUND (Organiserar över hälften av de 7.800 nämndemännen i Sveriges domstolar)
JUSEK (Här finns en avdelning för svenska oberoende jurister i samverkan)
SVERIGES ADVOKATSAMFUND (Sveriges sista skrå. Organ för 4.300 statslegitimerade jurister med tjänsteställning skyddad av Sveriges Riksdag)
NORSKA ADVOKATER (På denna norska sajt hos Norges advokatsamfund görs juridiska tjänster mera lättillgängliga  för konsumenterna)
CCBE (Den europeiska advokatorganisationen. Med internationellt informationsmaterial och direktiv i rättsfrågor)
ELSASWEDEN (Europas största förening för juridikstudenter)
EELA (European Employment Lawyers Association. Organisation för arbetsrättsjurister inom EU)

INFORMATION, UTBILDNING och UPPLYSNING I JURIDISKA FRÅGOR
EU:s PORTAL (Webbportal med uppgifter om domar från EG-domstolen)
"LAGRUMMET" (Rättsinformation, dokument och rättsfall från den offentliga förvaltningen)
"SVERIGE.SE" (Här hittar man alla webbplatser inom offentliga sektorn med mera)
SILD - SWEDISH INSTITUTE FOR LEGAL DEVELOPMENT (Institut för rättsutveckling och kunskapsöverföring till utvecklingsländer)
WIKIPEDIA (Den fria encyklopedin som alla kan medverka i och redigera)
LAWLINE (Här kan man ställa juridiska frågor och få kostnadsfria svar från juridikstudenter i samarbete med Advokatbyrån Mannheimer & Swartling)
JURISTAKUTEN (Juristfirma som lämnar gratisråd per telefon vardagar mellan klockan 9 -12)
JURIDISK ORDLISTA (Liten ordlista för icke-jurister)
BLENDOW LEXNOVA (Omfattande bevakning av juridiskanyheter)
DAGENS JURIDIK (Sveriges första dagliga nättidning för juridik)
LEGALLY YOURS (Tidskrift med artiklar och intervjuer i intressanta juridiska frågor)
MULLVADARNA (Gratis rådgivning i juridiska och sociala frågor måndagar - lördagar per telefon)
SVERIGES TELEVISION (Undersökande TV-program som Uppdrag Granskning, Plus, Dokument Inifrån m fl)
TV 4 (Med det undersökande TV-programmet Kalla Fakta m fl)
NORSTEDTS JURIDIK (Juridisk litteratur, böcker och andra nyheter)
THOMSONFAKTA (Juridisk litteratur, kurser mm. Här är direktlänken till en förteckning över relevanta juridiska ord.)
RIXLEX (Uppgifter från Sveriges Riksdag över debatt, information samt lagar och författningar)
POINTLEX (Bevakning och referat av betydelsefulla domar från Svenska överrätter samt från EU-domstolen resp Europadomstolen)
RÄTTSNÄTET (På notisum.se finns lagar, förarbeten, rättsfall, europarätt, SFS-guide, myndighetsnormer, laglistor mm)
RÄTTSBANKEN (Ständigt uppdaterad information om svensk rättspraxis och EU-rätt)
INSTITUTET FÖR RÄTTSINFORMATIK (IRI studerar samband mellan juridik och informationsteknik. Till IRI:s intresseområden hör såväl tolkning och tillämpning av rättsregler i digitala miljöer som metoder för rättsenlig systemutveckling och systemförvaltning.)
TIDSKRIFT FÖR RÄTT OCH RÄTTSSÄKERHET (Tidskrift för jurister och rättsintresserade)
"RÄTTSKEDJAN" (Rubrik på Kriminalvårdens hemsida där man kan botanisera bland rättssamhällets webbplatser)
EUROPARÄTTSLIG TIDSKRIFT (Nyheter på det rättsliga området inom Europa)
JURIDIKRÅDGIVARNA (Juriststudenter från Lund erbjuder gratis juridisk rådgivning och besvarar juridikfrågor utan kostnad)
JURISTJOUREN I LUND (Välkommen till Juristjouren i Lund som erbjuder gratis juridisk information från studenter vid juristprogrammet)
JURIDIKFOKUS (Kostnadsfri familjejuridisk rådgivning av 48-timmarsjuristen, tidsbokning och snabbanalys av dina behov av juridisk rådgivning)
ALDEN.SE (Liten grundkurs om rätten till skadestånd av olika skäl)
DOMSTOLSVERKETS HANDBÖCKER (Bra litteratur för den juridiskt intresserade)
OM ATT ANLITA JURIDISKT OMBUD (Innehåller i grunden även mycken information om whiplash-skador)
RÄTTEN OCH RÄTTVISAN (Bra information i ljud och bild för envar rättskonsument)
"SÅ ILLA ÄR DET" (F d advokaten Thorsten Sennton informerar om sina erfarenheter av svenskt rättsväsen)
"RÄTTSHAVERIST = RÄTTSHAVARE?" (Om varför rättskämpar kallas "haverister" när det skett rättsövergrepp. Jfr tyskans Rechtshaber!)
KVERULANTER OCH RÄTTSHAVERISTER (Föredrag av Justitiekanslern vid Nordiskt Juristmöte 2005 i Reykjavik. Finns även på www.dn.se/)
"RÄTTVISAN OCH DÅRARNA" (Årets artikelserie i DN, 2006 om att ta straffansvar för det man inte kan förstå)
KRIMINALJOURNALISTERNAS KLUBB (Vill främja god kriminaljournalistik genom kurser om källskydd, sekretesslagen m m)
"BROTT OCH STRAFF I SVERIGE" (Kriminalstatistik för åren 1750 - 2005 från Kriminologiska Institutionen vid  Sthlm Universitet)
TANKE OCH KÄNSLA - TOK (TOK är ett förbund som vill lyfta fram människans känslomässiga rikedom och humanistiska intressen)
REALTID.SE (Orädd och tuff information. Som en kvällstidning på nätet.)

FÖRETAGARFÖRENINGAR OCH UPPFINNARFÖRENINGAR
FÖRETAGARNA (Företagareförbundet med ca 55.000 företagsmedlemmar)

FÖRETAGARFÖRBUNDET FÖRETAGARFORUM (Företagarförbund med ca 27.000 företagsmedlemmar)

SOLOFÖRETAGAREN (Informationssajt för 440.000 ensamföretagare i Sverige)
PATENTBANKEN  Presentera och sälj din idé/uppfinning via PATENTBANKEN  eller omvänt -
hitta investeringsobjekt, som bör kunna ge bra återbäring i framtiden!

SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN - SUF (Riksförening med ca 3.000 enskilda medlemmar och ca 400 företagsmedlemmar)

PROFFSIGA UPPFINNARE behövs! (Matnyttig "Public-service" för uppfinnare/entreprenörer med samhällsansvar)


INTRESSEFÖRENINGAR och ENSKILDA RÄTTSKÄMPAR FÖR LAG OCH RÄTT
samt ADEKVAT HJÄLP m m
ALF SUSAEG  (www.infowars.se) (Erfaren och kämpastark man, som inte faller undan för fifflande tjänstemän i stat och kommun, som Österåker m fl)
BROTTSOFFERJOURERNAS RIKSFÖRBUND - BOJ (Centralt organ för över 100 Brottsofferjourer i Sverige)
BRIS (Organisation för Barnens Rätt i Samhället)
RÄDDA BARNEN (Välmeriterat förbund för barnens väl)
TESTAMENTSBANKEN (Institut för ökad säkerhet om att rätt testamente uppvisas vid bouppteckningen efter någons död)
MEDBORGARRÄTTSRÖRELSEN I SVERIGE (Medborgarrättsrörelsens blogg)
TRANSPARANCY INTERNATIONAL (Intresseorganisation mot mutor och olika former av korruption)
HUMAN RIGHTS WATCH (New York-baserad organisation för mänskliga rättigheter med 200 experter i olika länder)
FREE THE SLAVES (USA-baserad organisation för bekämpande av det moderna slaveriet)
MANSJOURERNA (Mans-jourer i Sverige)
ROKS (Riksorganisationen för Kvinnojourer och tjejjourer i Sverige)
SKR (Sveriges Kvinnojourers Riksförbund)
OMM (Ideell organisation mot mobbing i arbetslivet m m)
TERRAFEM (Jour för invandrade kvinnor och tjejer på ett stort antal språk)
GRANNSAMVERKANSVERIGE.COM (Hemsida för alla medlemmar av Grannsamverkan i Sverige)
TRYGGARE SVERIGE (Vill genom bl a opinionsbildning medverka till att brottsdrabbade får sina rättigheter tillgodosedda)
INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS - ICJ (Kommissionärer som rapporterar om kränkningar av de mänskliga rättigheterna)
ADVOKATER UTAN GRÄNSER (Svenska avd. i en ideell organisation. Driver rättshjälpskliniker och lagstiftningsfrågor internationellt)
ILAC - INTERNATIONAL LEGAL ASSISTANCE CONSORTIUM (Svensk avdelning för återuppbyggnad av rättssystemen i konfliktländer)
CENTRUM FÖR RÄTTVISA (Stiftelse vars ändamål är att bevaka att individers fri- och rättigheter skyddas och stärks i Sverige)
AMNESTY INTERNATIONAL (Arbetar för mänskliga rättigheter, dödsstraffets avskaffande, åsiktsfrihet och mot politiska övergrepp)
STIFTELSEN BANKRÄTTSFÖRENINGEN (Debatterar och redovisar fakta om bankövergrepp och olika former av myndighetsmissbruk)
INSOLVENS (Förening för överskuldsatta och dem som drabbats av övermäktiga skulder/förluster. Tidigare Fattiga Riddare)
JUROSAM (Jurister och samhällsmedborgare på nätet)
FÖRENINGEN GRÄVANDE JOURNALISTER (Tidningen Scoop och journalister som inte är alltför godtrogna, men dock inte så lätta att få fart på)
STOPPA STOREBROR STATEN (Internet-sajt som vänder sig mot massövervakning av "vanliga" människor)
NKMR (Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter; med tonvikt på skydd för Familjens rättigheter)
UPPRÄTTELSE (Webbsida för ökad rättssäkerhet i förhållande till i synnerhet vakter och poliser m fl)
www.feliciasliv.se (Visar hur illa en polisutredning kan skötas efter misstänkt mord på den omhändertagna flickan Felicia)
POLITIK - FRIHET (Om politisk yttrandefrihet i webbsajten vishet.se)
SJÄLVFÖRSVARSBLOGGEN  (bloggsida om civilkurage och självförsvar)
NAMNINSAMLING.SE (Den fria namninsamlingen i Sverige med eget forum för en öppen dialog. Skapa den insamling för det du tycker är viktigt)
BOVEN 1758 (Hemsida för dem som totalt tappat all respekt för rättsväsendets aktörer och maktfullkomliga byråkrater i stat och kommun)
FATTIGA.SE (Hemsida som tar upp problemen med den utbredda fattigdomen i världen men även i Sverige)
CIVIL RIGHTS DEFENDERS (Svenska Helsingforskommittén stödjer och försvarar mänskliga rättigheter i hela världen)
www.motdroger.se  (B Gantzerts insamlingsstiftelse för information och förebyggande åtgärder mot drogmissbruk, Båstad)
MEDBORGA JOURNALISTERNA (Ny innehållsrik webbplats för rättskämpar och privata rättsvårdare)
LARMKOLLEN.SE  (Larmkollen jämför de mest populära larmsystemen på marknaden och granskar prissättning och servicenivå)
TRYGGA HEM (ger tips och råd när det gäller larm, brandskydd, lås och säkerhetsskåp m m),
WHISTLEBLOWERS  (Amerikansk organisation för människor som vågar säga ifrån mot fusk och oegentligheter m m)


BOKTIPS

(Självupplevda berättelser om maktövergrepp och rättsröta, där böckerna
vanligtvis givits ut på eget förlag men förvägrats plats i bibliotek och boklådor)

DÖMD UTAN RÄTTEGÅNG Författare: framlidne Dorothy Andersson (Stockholm 1989)
Nu kan boken "Dömd utan rättegång" hämtas hem gratis som pdf-fil. Likaså en introduktion.
TWISTING THE LAW /ATT VRÄNGA LAG  Författare: Lars Cornell (Tjust 2001) Vinö Fiskartorpsholmen, 594 93 GAMLEBY     (tfn 0493-670 74   mobil: 076-1120808)
"BOVEN 1758" och "TA FAST BOVEN" Författare: f d diakon Per-Olof Nilsson, Eslöv (självironiskt kallad Boven)
Mänskliga Rättigheter i Sverige i teori och verklighet - tillägnad statsminister Göran Persson och alla oskyldigt förföljda medmänniskor i Sverige     Författare: Rune Andersson, Täby 2005 (tfn 08-792 21 48)
RÄTTSSTAT I UPPLÖSNING  Contra Förlag  Författare: Rune Andersson, Täby 1981  (tfn 08-792 21 48)
Läs även:  RÄTTSSTATEN ÅTER samt  SAKLIGHET OCH GODTYCKE I RÄTTSSKIPNING OCH FÖRVALTNING  av f d hovrättsrådet Brita Sundberg-Weitman (Stockholm tfn 08-661 63 54)  Norstedts förlag

Även den hederligaste kan råka illa ut i rättsapparaten. Hjälp oss hjälpa!

Såväl små som stora belopp välkomnas!  Vi arbetar helt ideellt och har inga administrationskostnader.
Hoppet står till dig som vill ha likhet inför lagen och kanske har en slant över!

Vi är tacksamma för tips och besked om eventuellt felaktiga faktauppgifter på hemsidan. Kontakta webbmaster!

Tillbaka till startsidan 

Orättfärdiga
 domar

Rättspolitiska
artiklar

Lagar och
etikregler

Forskning efterlyses!

Ändamål Adresser

Stadgar
Protokoll

Stödvillkor Bidragsgivare

Styrelse
Tillsyn

Länkar Boktips

 

©  webbmaster  Uppdaterad 2015-03-16