Rättsstödsfonden SRSF (<till startsidan) 
   

STADGAR, PROTOKOLL

Även den hederligaste kan råka illa ut i Sveriges domstolsväsen. Hjälp oss hjälpa!

STADGAR för

Insamlingsstiftelsen RÄTTSSTÖDSFONDEN för UPPFINNARE och SMÅFÖRETAGARE,
org nr 839401-1202
Instiftad år 2000.

§ 1.
Stiftelsens firma är Insamlingsstiftelsen Rättsstödsfonden för Uppfinnare och Småföretagare

§ 2.
Stiftelsen har bildats genom antagandet av dessa stadgar och öppnandet av bankgiro 5585- 8401 och till detta anknutna penningmedelskontot 593 007 595- 6.
Dessutom har stiftarna i massmedia och på Internet förordat att de medel som inflyter skall som en självständig förmögenhet varaktigt främja det angivna ändamålet på sätt som stadgats.

§ 3.
Styrelsen har sitt säte i Ängelholm.

§ 4.
Stiftelsens ändamål är att lämna ekonomisk hjälp till enskilda uppfinnare och småföretagare som råkat hamna i akuta ekonomiska trångmål på grund av övermäktiga kostnader uppkomna i samband med att stödtagaren sökt sin rätt inom rättsapparaten.
Skäligheten av vidtagna rättsliga åtgärder måste styrkas av opartisk juridisk expertis. Sökanden måste ha varit rättsskyddsförsäkrad på normalt vis för att stöd skall kunna komma ifråga. Stödtagare måste bo och vara verksam inom landet.
Lämnat ekonomiskt stöd skall betraktas som lån och återbetalas så snart rimliga ekonomiska förutsättningar föreligger. Stiftelsen skall ha rätt att själv eller genom revisor kontrollera stödtagarens ekonomiska förutsättningar för återbetalning från tid till annan.

§ 5.
Stiftelsen förvaltas av en styrelse med minst tre och högst fem ordinarie ledamöter. Dessutom utses minst två och högst fem suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter utses genom att styrelsen är självsupplerande på så sätt att kvarvarande ledamöter väljer in den nya. I styrelsen skall finnas ekonomisk respektive juridisk sakkunskap, vilket får tillgodoses genom adjungering.

§ 6.
Styrelsen utser ordförande och vice ordförande inom sig.

§ 7.
Styrelsen är beslutsför om minst tre röstberättigade inklusive suppleanter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Protokoll skall föras löpande.

§ 8.
Insamlingsstiftelsens räkenskapsår är helt kalenderår. Bokföring skall föras enligt god redovisningssed och förvaras på betryggande sätt.

§ 9.
Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen, av två i förening.

§ 10.
För att granska insamlingsstiftelsens förvaltning och räkenskaper skall styrelsen utse en behörig revisor och en revisorssuppleant. Dessa utses på två år i taget. Därutöver skall tillsyn utövas av Länsstyrelsen i vederbörlig ordning.

§ 11.
Ändring av dessa stadgar, utom huvudändamålet enligt 4 § får göras genom enhälligt styrelsebeslut.

§ 12.
Likvidation och upplösning samt annat som icke särskilt stadgats skall följa vedertagen svensk praxis.

/
antagna 2000-11-13

______________________________________  Till startsidan

TILLSYNSMYNDIGHET för Insamlingsstiftelsen Rättsstödsfonden är:
Länsstyrelsen i Skåne län, Förvaltningsenheten, Kristianstad, tel 044-25 20 00 eller Malmö tel 040-25 20 00. Stiftelsen betalar årligen en tillsyns- och registerhållningsavgift på 825:-.

SWISHA bidrag till:    123 603 9069

Rättsstödsfondens organisationsnummer: 83 94 01-1202

Även den hederligaste kan råka illa ut i rättsapparaten. Hjälp oss hjälpa!
Såväl små som stora belopp välkomnas!  Vi arbetar helt ideellt och har inga administrationskostnader.
Hoppet står till dig som vill ha likhet inför lagen och har någon hundralapp över (eller mer)!

Sidans topp    Till startsidan

Orättfärdiga
 domar

Rättspolitiska
artiklar

Lagar och
etikregler

Forskning efterlyses!

Ändamål Adresser

Stadgar
Protokoll

Stödvillkor Bidragsgivare

Styrelse
Tillsyn

Länkar Boktips

 

©  webbmaster  Uppdaterad 2017-09-09