Rättsstödsfonden SRSF (<till startsidan)

STÖDVILLKOR

För att komma ifråga för ekonomisk hjälp och stöd i form av villkorslån måste styrelsen i SRSF övertygas om att den enskilde småföretagaren eller uppfinnaren haft en i hög grad berättigad och saklig grund för sin talan i svensk domstol. Sökanden måste även ha tecknat och fullt ut ha utnyttjat rättsskyddsdelen i sin normala företagsförsäkring eller villa/hemförsäkring. Dylika försäkringar svarar vanligtvis för försäkringstagarens rättegångskostnader upp till 3-5 basbelopp med en självrisk på 10-20 procent.

Grundförutsättningen för ekonomiskt stöd är att stiftelsen har tillgång till det ekonomiska kapital som erfordras i varje enskilt fall.

Erhållet ekonomiskt stöd är att betrakta som ett villkorligt lån. Om sökanden lyckas reda upp sin ekonomiska situation och har möjlighet att återbetala villkorslånet till SRSF skall detta ske omedelbart. Låneränta utgår ej.

Kontakta oss gärna för diskussion om ditt fall! I nuläget förmår vi inte ge dig någon hjälp i form av pengar (vi behöver sponsorer!), men vi har säkert några goda råd att ge dig. Adress-, mejl- och telefonuppgifter till oss finns under "Adress/Länkar" samt under "Styrelse/Tillsyn".

GÅVOR OCH BIDRAG
Även den hederligaste kan råka illa ut i Sveriges domstolsväsen. Hjälp oss hjälpa!

Insamlingsstiftelsen Rättsstödsfonden för uppfinnare och småföretagare (SRSF) är en fackligt och politiskt neutral och oberoende insamlingsstiftelse för stöd till svenska uppfinnare och småföretagare, som i sin verksamhet råkat illa ut i den svenska rättsapparatens ibland otillförlitliga maskineri och hamnat i ekonomiskt trångmål på grund av övermäktiga rättegångskostnader etc i en patentintrångstalan, skadeståndsprocess eller liknande.
Stiftelsens samhällsnyttiga verksamhet baseras helt på frivilliga bidrag från privatpersoner, enskilda stiftelser och företag. Statliga eller kommunala stöd utgår således ej till SRSF, ej heller bidrag från offentliga institutioner. För att få ekonomiska tillskott vänder sig stiftelsen särskilt till de personer, företag och andra stiftelser som har goda likvida tillgångar och vars personliga rättskänsla, erfarenhet och samvete kan mana till stöd och hjälp till de som oförskyllt råkat illa ut när man sökt sin rätt.

Penningbidrag till Rättsstödsfonden kan även riktas som specifikt stöd för en viss namngiven sökande eller rättsprocess, men stiftelsen förbehåller sig vid varje tillfälle rätten till en individuell och oberoende prövning innan beslut fattas om  ekonomiskt stöd och utbetalning till personen ifråga. All information från bidragsgivare och bidragstagare är strikt konfidentiell om inget annat överenskommits.

Insamlingsstiftelsen Rättstödsfonden för uppfinnare och småföretagare tar tacksamt emot ditt/ert bidrag, genom Swish

  • SWISHA till:    123 603 9069


DEN LIKGILTIGE OCH SJÄLVGODE
Skulptur, stengods

Även den hederligaste kan råka illa ut i rättsapparaten. Hjälp oss bistå!
Hoppet står till dig som vill ha likhet inför lagen och kanske har någon hundralapp över (eller mer)!
Skulptur av Sonja EM Andersson 

  Till startsidan

Orättfärdiga
 domar

Rättspolitiska
artiklar

Lagar och
etikregler

Forskning efterlyses!

Ändamål Adresser

Stadgar
Protokoll

Stödvillkor Bidragsgivare

Styrelse
Tillsyn

Länkar Boktips

 

©  webbmaster  Uppdaterad 2017-09-09

Webbsidan byggd med FrontPage 2003 för Internet Explorer