Rättsstödsfonden SRSF (<till startsidan)
   

ADRESSER, ÄNDAMÅL, HISTORIK

 

FRU JUSTITIAS DILEMMA
Oljemålning 142x105 cm

Insamlingsstiftelsen RÄTTSSTÖDSFONDEN för UPPFINNARE och SMÅFÖRETAGARE  
org nr: 839401-1202


Adresser:

STIFTELSEN RÄTTSSTÖDSFONDEN
c/o ordf. Christl Brorsson
Holmahusen, Nya Rössjövägen 203,   266 97  HJÄRNARP
Telefon  0431-45 49 09  
Fax 0431-45 40 94  E-post:  christl@datafrend.se

Vice ordförande Bertil Burström (juridiska frågor)
Mobil 0705-83 32 82   E-post:  bertil@srsf.se  Hemsida: www.bertilsuppslag.eu 
 

Stiftelsens webbadress:  www.srsf.se   
Organisationsnummer: 839401-1202
SWISHA penningbidrag till Rättsstödsfonden:    123 603 9069


Stiftelsens bakgrund och ändamål

U
nder senhösten år 2000 visades i två skånska TV-kanaler hur uppfinnaren Bertil Burström (BB) konfronterades med Kronofogdens exekutiva visning av BB:s villafastighet och experimentverkstad, vilka Föreningsbanken hade inteckningar i och beordrat avyttra. Burström hade nämligen blivit efter med räntor och amorteringar till följd av stora kundförluster och oförutsedda bedrägerier mot BB:s bolag KLemeco Nord AB. Detta enmansbolag hade råkat ut för affärsskurkar som ville komma över Burströms patent. Den advokat som BB anlitade, advokaten Lena Ström, visade sig vara både vårdslös och illojal i sitt uppdrag som juridisk rådgivare och rättegångsombud mot den grossist (JR), som brutit grovt mot ensamrättsavtalets förpliktelser gentemot Burström och dennes tillverkningsbolag Klemeco Nord AB. Advokatens handläggning bedömdes i efterhand som mycket undermålig enligt såväl en neutral rättsutredning av tre kvalificerade jurister (varav en juridikprofessor) samt försäkringsbolaget Folksam´s egna jurister. Advokatens klandervärda handläggning medförde att skadeståndsprocessen förlorades mot grossisten JR (se rättsfallet NJA 1992 s 403). För att hela tiden hålla Klemeco vid liv, blev Burström tvungen att personligen betala bolagets alla skulder och rättegångskostnader. I annat fall hade inga ansvarskrav kunnat riktas mot advokaten Ström. Burström blev därmed till slut medellös, som framgår nedan.
     Skadeståndsprocessen mot advokat Ström visade inte bara att advokater skyddar varandra, utan vad värre är, även domstolsjuristerna skyddar sina statligt auktoriserade juristkollegor (advokater) utan minsta hänsyn till vad som är rätt och juridiskt korrekt och låter istället den rättssökande allmänheten förlora sina rättssaker och gå under till förmån för de egna juristkollegorna. Eftersom Burström med flera inte kan acceptera denna rättsvidriga kriminalitet från domstolarnas(!) sida har BB fortsatt att kämpa och hållit sitt konkursmässiga bolag Klemeco vid liv för att kunna söka rättvisa. BB har avstått egen lön och själv betalat Klemecos leverantörer under hand, så att åtminstone dessa skulle klara sig. Eftersom BB måhända felaktigt ansåg att en bank alltid har så den klarar sig om skulden bara handlar om ett par hundratusen, tog BB istället hänsyn till enskilda fordringsägare och småföretagare i första hand - visserligen taktiskt fel men moraliskt rätt. Genom bankens oförsonliga maktställning hamnade dock BB till slut i en ohållbar ekonomisk situation.
    Men BB gav likväl inte upp i övrigt utan forskade i de anmärkningsvärda juridiska omständigheterna och gjorde jämförelser med andra nordiska länder. Alla undersökningar visade att inte en enda klient hade tilldömts en enda krona från en försumlig advokat i Sverige - någonsin! Dessa oerhört anmärkningsvärda omständigheter har gällt i över ett hundra år i Sverige! I exempelvis Danmark däremot, vinner försummade klienter sin talan i nära sextio procent av fallen (enligt professor Lars Bo Langsted m fl), men i Sverige i noll (0) fall! BB började skriva om dessa märkliga förhållanden i media och även om den överslätande och kollegiala etiktillsynen av advokatkåren, som tillämpas i Sverige. Artiklarna i Dagens Industri, Moderna Tider, FIB-Kulturfront, SDS, NST och Helsingborgs Dagblad med flera tidningar gav respons från många personer som råkat illa ut utan att ha kunnat uppnå upprättelse från försumliga eller illojala advokater. Trots att mediedebatten blev mycket livlig vidtogs inga korrektiv från högre ort. Därför sökte BB ytterligare publicitet kring falsarierna och den kollegiala vänskapskorruptionen och skickade ut pressmeddelanden angående bakgrunden till Kronofogdens exekutiva visning av sin fastighet, även om detta ju innebar att han nödgades förevisa det ekonomiska nödläget för utomstående. För det är ju så att den stora allmänheten felaktigt tycks tro att det alltid är något skumt med den som häftar i skuld till Kronofogdemyndigheten, trots att detta i många fall beror på att personen ifråga själv inte fått betalt för sina fordringar från andra på grund av svek, bedrägeri, andras konkurser och liknande.
    Vid denna tid (hösten 2000) pågick en utbildning för småföretagare och uppfinnare i Helsingborg. TV-inslagen uppmärksammades av Christl Brorsson, Anna Stenberg och Eric Christiansen, vilka berömvärt snabbt och med råd och dåd från företagaren Ingvar Brorsson drog igång en insamlingsstiftelse (SRSF) efter att ha informerat Burström om sina avsikter. Tack vare att BB:s rättvisekamp hade uppmärksammats i riksmedia, backades stiftelsens arbete upp av bland andra Bankrättsföreningen och tidningen Dagens Industri. Många medmänniskor tog även direktkontakt med BB, som med hjälp av insamlade medel i SRSF och framförallt med hjälp av privata lån från en företagare som önskar vara anonym samt inte minst från BB:s särbo Sonja Andersson, kunde förhindra en exekutiv auktion med något dygns marginal.
    Man kan erfarenhetsmässigt konstatera att ekonomiskt svaga uppfinnare, innovatörer och småföretagare av och till förlorar sina pengar, patent- och mönsterrättigheter m m på grund av mer eller mindre olagliga och oetiska handlingar från andra aktörer på marknaden eller genom dubiösa förfaranden från ombud, rådgivare och myndighetspersoner.
    Man kan även konstatera att de befogade rättsliga åtgärder som vidtas av den förfördelade och ekonomiskt skadade uppfinnaren/småföretagaren alltför ofta leder till kostsamma, arbets- och tidsödande rättsprocesser. Utgången är särskilt oviss för den skadedrabbade käranden, som ju alltid har uppförsbacken att överbevisa motparten och därmed övertyga domstolen om det berättigade i sin talan. Rättsprocessen riskerar alltså att leda till ytterligare ekonomiska förluster och umbäranden för den redan skadedrabbade. För övrigt täcker tillgängliga rättsskyddsförsäkringar sällan mer än fyra till fem basbelopp, vilket snabbt kan konsumeras av de juridiska ombuden (i princip alltid advokater p g a kraven i försäkringsvillkoren), vars timarvoden vida överstiger 1.000 kr och t o m kan uppgå till 5.000 kronor per timme.


Uppfinnaren och småföretagarens verksamhet
syftar till att ta fram nya produkter och metoder och eftersträvar att utveckla och förbättra redan existerande. Denna samhällsnyttiga insats är emellertid starkt utsatt och mycket ömtålig i affärslivets hårda "djungel". Dessutom saknar uppfinnaren/innovatören en naturlig fackförening som kan ge råd och stöd vid konflikter med starkare motparter. Det finns således stor anledning att förbättra skyddet för den utsatte med en "rättstödsstiftelse" för ekonomisk back-up i händelse av akut ekonomisk kris. Alla insatser och hjälp i sådana lägen upplevs av den hårt ansatte och ekonomiskt pressade som mycket välkommet - ja som ett ljus i mörkret.

Det måste framhållas att en hjälpstiftelse som SRSF måste vara helt neutral och opolitisk och därför är och förblir Insamlingsstiftelsen Rättsstödsfonden helt beroende av frivilliga bidrag, stöd och donationer från enskilda individer och företag. Förhoppningen är att inte bara de som själva drabbats av orättfärdigheter i rättsmaskineriet utan även deras vänner och bekanta samt alla andra med ett socialt patos kan inse behovet och vilja bidra, var och en på sitt sätt och efter bästa förmåga. Som ett konkret och varmt tack till de fyra stiftarna av Rättsstödsfonden och som en uppskattning för att det finns människor som verkligen bryr sig och gör något när det kniper och inte bara pratar eller knyter näven i byxfickan, byggde Bertil Burström denna webbsida under årsskiftet 2005-2006 och bekostar alla avgifter de första åren.

LJUS I MÖRKRET
Trädgårdslykta  Glas/rostfritt stål H=3 m
BIB, Ängelholm

Även hederliga människor kan råka illa ut i rättsapparaten. Hjälp oss bistå dem!
Såväl små som stora belopp välkomnas!  Vi arbetar helt ideellt och har inga administrationskostnader.
Hoppet står till dig som vill ha likhet inför lagen och har någon hundralapp över (eller mer)!

SWISHA till:    123 603 9069
Ingressbild: "Fru Justitias dilemma" - Oljemålning 142x105 cm av Sonja EM Andersson

 Till startsidan

Orättfärdiga
 domar

Rättspolitiska
artiklar

Lagar och
etikregler

Forskning efterlyses!

Ändamål Adresser

Stadgar
Protokoll

Stödvillkor Bidragsgivare

Styrelse
Tillsyn

Länkar Boktips

©  webbdesigner  Uppdaterad 2017-09-09

Webbsidan byggd med FrontPage 2003 för Internet Explorer och bildskärmsupplösning 1280x800