Rättsstödsfonden SRSF  (<till startsidan)

Denna skrivning har i likalydande form sänts till följande institut den 2 mars 2015:

BRÅ – Brottsförebyggande Rådet,  Tegnérgatan 23, Stockholm   Via e-post: Lars.Korsell@bra.se   monica.landergard@bra.se
IMM – Institutet Mot Mutor,  Brunnsgatan 2, Stockholm               Via e-post: helena.sunden@institutetmotmutor.se   teija.peltonen@institutetmotmutor.se
Transparancy International Sweden, Linnégatan 14, Stockholm   Via e-post: lotta.rydstrom@transparency-se.org   goran.steen@swedaudit.se   
Värdegrundsdelegationen, Finansdep. Jakobsgatan 24, Stockholm  Via e-post: robert.cloarec@regeringskansliet.se   ardalan.shekarabi@regeringskansliet.se     

Oriktiga domar i civilmål är en konsekvens av kamaraderi och korruption i rättsväsendets centrum!

Undertecknad har tillskrivit, ringt eller besökt ovannämnda institutioner - senast i oktober 2014. Anledningen var rubricerade synnerligen viktiga rön, vars sviter jag upplevt i egna rättsärenden. Likaså funnit åtskilliga andra orättvisa domar efter studium av anförd lagakraftvunnen juridisk materia. Ni mottog därför en tresidig sammanfattning av egna fall, jämte adekvata frågor i en kort resumé med länkar till sakenliga HD- och ECHR-domar. Dessa uppdaterade skrifter bifogas. Se även www.srsf.se

Den vänskapskorruption i rätten, vilken alltid visar sitt fula tryne när ena parten är advokat eller annan auktoriserad rättstjänare, tillväxer då alla ”motverkande” institutioner – JK och JO inräknade – vägrar granska de alarmerande fall som vunnit laga kraft. Det tillbakalutade förhållningssättet cementerar kamaraderiet, vilket ni inte bör medverka till, då ert centrala uppdrag är att såväl motverka, som avslöja all korruption! Tyvärr har jag erfarit att de flesta jurister saknar tillräckligt rättspatos för att vilja avslöja korrupta kollegor, trots att man påtagit sig uppdraget och synes vara väl avlönade för detta.

Drabbade överges och lämnas ensamma att beivra oegentligheterna. Vi antyds vara rättshaverister och isoleras eller svältes ut bortom allt det barskrap som orättfärdiga domar kan skapa. De jurister som inser allvaret, tiger och vägrar hjälpa. Och Ni svarar: ”Enskilda fall vill inte vi titta på”! Varför inte ni jurister? Läkare, biologer, ingenjörer och andra undersöker självfallet detaljerna när skador eller haverier uppdagas! Anser ni verkligen att vårt land måste förlita sig på ideella rättsvårdare och att ingen ska förvänta sig något från avlönade rättsbevakare? Som sådana kan ni väl ändå inte anse er vara bakbundna, som om ni tagit mutor och låtit er prostitueras av makten?

Trots påminnelser har jag inte fått utlovade synpunkter. Hur kan ni som påbjuder höga etiska värdegrunder strunta i att själva leva upp till dessa? Seminarier och rapporter är kanske nog? Att vägra ta emot reklampennor är tillfyllest? Att advokater och f d höga domare tillåts ingå i våra skyddsvärn mot korruption är obegripligt. Många sådana är gifta med varann och kan gemensamt stärka vaktslåendet om sina samfund och kretsar! Varför granskas inte de skräckexempel som anförs i stället för att blunda? Detta är legio och hände även Saastamoinen, Moberg m fl i 17 år innan grovt kriminella domare och tjänstemän kunde avslöjas! Så varför har Sverige fortfarande samma okultur i sitt rättsväsen men inte Danmark? Oviljan av vidta åtgärder kan inte tolkas på annat sätt än att makteliten även fortsättningsvis önskar bibehålla den allra värsta formen av kamaraderi  och korruption, - alltså den som praktiseras i domstolarna! Kan detta verkligen hålla i längden? I vårt allt öppnare informationssamhälle?!

På grund av er partiska attityd kommer alla opinionsskrifter att läggas ut brett på nätet och i media, jämte svar. Inom snar framtid får envar försöka bortförklara sitt rättsfiffel, medlöperi och passivitet som de små lortar de synes vara, för att tala med Astrid Lindgren. Brett offentliggörande av myglet tycks vara enda framkomstväg, då den rättsliga vägen att stämma staten är helt utsiktslös p g a den intellektuella ohederligheten och kamaraderiet i domare- och advokatkretsar. Bevisligen har anmälningar till objektiv granskning av Sveriges tillämpning av likabehandlingsprincipen obstruerats även i ECHR!


Ängelholm, den 2 mars 2015
BERTIL BURSTRÖM
   Össjö-Boarpsvägen 80, 266 91 Munka-Ljungby   Tel 070 58 33 282       bertil@srsf.se          www.bertilsuppslag.eu

Bilagor: 2 st      (”Juridisk obstruktion” + ”Så här går det när kamaraderiet har fritt spelrum…”)