Rättsstödsfonden SRSF  (till startsidan)

Juridisk obstruktion från rättstjänarna själva i tre dubiösa civilmål som följde på varandra.
Orsak: Korruption och orättfärdiga hänsyn i rättssystemets sista utpost – domstolarna.

1.   Advokaten LS desinformerade sin huvudman (Klemeco Nord AB) och underlät att åberopa och styrka motpartens alla avtalsbrott trots löfte. Klemeco drabbades av miljonförluster. (se NJA 1992 sid 403)

2.  Klemeco beställde en rättsutredning, men rättsutredarna skyd­dade advokatkollegan LS genom att hennes tvetalan mörkades och rättsutlåtandet frånfölls i ansvarstalan vid Ängelholms TR (se T341/93).

Hösten 1992 ägnade två rättsutredande advokater en lördag åt att övertala undertecknad Bertil B med sällskap, att vid ansvarstalan mot LS i Ängelholms tingsrätt slippa anföra sin kollegas systematiska desinformation. Advokaterna gjorde falskeligen gällande att ombudet LS’s mångåriga vilseförande och otillåtna avsteg från relevanta rättsgrunder i avtalstvisten i Malmö TR (se bakgrund i NJA 1992 s 403), inte utgjorde skäl för att lägga bevisbördan angående konsekvenserna på det vårdslösa/illojala ombudet LS, om det görs gällande att underlåtelserna inte kan ha påverkat tvistens utfall. Undertecknad förlorade därför denna ansvarstalan.
Vem har bevisbördan för följderna? LS som förde huvudmannen bakom ljuset och åsidosatte överenskommen åberopsplikt? Eller rättsutredarna, som skyddade kollegan LS och undertryckte hennes bevisliga desinformation?  
Faktisk kriminalitet: Tre ombud  - alla advokater - har grovt svikit och bedragit sin uppdragsgivare. Mot ombudet LS finns välgrundade misstankar om tagande av muta (från dåvarande Jernmanufaktur AB:s intressenter).
Tre yrkesdomare i Ählm TR och fyra yrkesdomare i HR var grovt partiska, som fastställde att advokaten LS i Malmö TR
(i rättsfallet NJA 1992 s 403): ”har skött sitt uppdrag med omsorg och skicklighet”.
Undertecknad lyckades få avstegen från likabehandlingsprincipen prövad av ECHR. Där bortmyglades dock de starkaste skälen som åberopades mot staten Sverige!
(ECHR Appl. 73 841/01).

3.   Juristdomarna i Lunds tingsrätt och hovrätten avvisade skadeståndstalan mot den rättsutredande advokatbyrån Sven Jernryd med det falska påståendet att Högsta domstolen redan har bedömt att det garantiliknande avtalet (i NJA 1992:60)uteslöt skadestånd som sanktion för alla tänkbara avtalsbrott. (Lunds TR T 4586-03 jämte HR)

Utan framgång angående ansvarsutkrävandet mot advokaten LS (se 1 och 2 ovan) ansökte undertecknad om stämning mot Jernryds advokatbyrå i Lund, på den grunden att ansvarsgenombrott hade kunnat utverkats mot advokat LS, om byrån hade anfört den grova fleråriga desinformationen och olovliga avvikelsen från processuppdraget som LS gjort sig skyldig till. Hade även dessa omständigheter påtalats hade LS fått bevisbördan och inte kunnat visa att vilseförandet och avsteget från åberopslöftet inte hade inverkat menligt i huvudmannens sak. Med inbillat stöd från HD:s dom gjorde Lunds TR gällande att skadestånd för brott mot ”garantiavtalet” inte kunde utkrävas och därför inte heller från advokaten LS eller rättsutredarna, oberoende av omständigheter.
Varför erinrar HD i så fall om arbetsplikten i pkt 5.1 i sin dom och i Trycket? Bedömde Högsta domstolen alla tänkbara brott mot alla avtalsklausuler, vilket Lunds TR påstår? Kan avtalet verkligen brytas utan att skadeståndsansvar inträder? Allmänna rättsgrund­satser är självfallet tillämpliga även för ensamrättsavtalet enl. NJA 1992:60!

Konstaterad kriminalitet: Tre yrkesdomare i Lunds TR och fyra yrkesdomare i hovrätten har varit intellektuellt ohederliga och falsifierat HD:s resonemang om det garantiliknande avtalet. Domarna som underkände undertecknads talan har varit grovt partiska.
Anm: LS var ledamot av Advokatsamfundets huvudstyrelse. Där såg man till att LS, som enligt kollegor skulle bli ny generalsekreterare, städslades vid EU-kommissionens svenska avdelning. Se fylligare resumé: http://www.srsf.se/frittspelrum.htm   För att ta del av alla relevanta skrifter, bevis och referenser, se:  http://www.srsf.se/rattsfallsexempel.htm   

Ängelholm 2015-01-27     Bertil Burström -  Som hävdar att domare och advokater här visat en förödande brist på etik, moral och heder.  Tel:  070 58 33 282    E-post:  bertil@srsf.se    Hemsida: www.bertilsuppslag.eu  Se även  www.srsf.se för andra fall.  
(Bertil B, Munka-Ljungby, äger och företräder Klemeco Nord AB, som var kärande mot Jernmanufaktur i rättsfallet NJA 1992 s 403.)